Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Volná místa Jak zabezpečíme Vaše data Kontaktní adresa

Zásady zpracování osobních údajů

Níže naleznete základní informace o ochraně soukromí, resp. zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli též „ GDPR“ ( General Data Protection Regulation).

 

Účinnost tohoto nařízení nastala dnem 25. května 2018.

 

Správcem údajů je:

CATRO spol. s r.o., se sídlem Klimentská 52, PSČ: 110 00, Praha 1,  
IČ: 14498341, spisová značka: C 133642 vedená u rejstříkového soudu v Praze,

tel.: +420 224 810 393, mob.: +420 601 222 331, catro@catro.net, www.catro.net

 

Bezpečnost zpracovávaných osobních údajů
Správce chrání poskytnuté osobní údaje pomocí moderních zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození poskytnutých osobních údajů.

 

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme převážně na právním základě plnění zákonné povinnosti nebo je právním titulem zpracování osobních údajů oprávněný zájem či plnění smlouvy.  Ke zpracování osobních údajů může dojít i na základě Vámi uděleného souhlasu.

 

Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování dle čl. 22 výše uvedeného nařízení.

 

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje zahrnují zejména údaje, které jsou uchazečem/uchazečkou poskytnuty prostřednictvím životopisu /CV/, dotazníku pro výběrové řízení či v rámci vzájemné komunikace mezi uchazečem/uchazečkou a naší společností, jakožto zprostředkovatelem.

 

Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí požadovaných údajů souvisejících s konkrétním výběrovým řízením či v neúplném rozsahu může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti účasti na takovém řízení.

 

Naše společnost za výše uvedenými účely zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 

 • Základní osobní identifikační údaje:
  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresa trvalého pobytu
 • Kontaktní údaje:
  • doručovací adresa, telefon, email

Způsob zpracování osobních údajů:

Ke zpracování osobních údajů mohou být použity manuální i automatické prostředky v informačních systémech a aplikacích správce.

 

Příjemci osobních údajů/Předání osobních údajů:
K získaným osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti, v daném konkrétním případě pak též osobní údaje předáváme zákazníkovi, pro kterého výběrové řízení realizujeme. Jiným osobám pak pouze pokud to ukládá zákon nebo pokud tyto osoby poskytují služby zajišťující řádné plnění sjednaných závazků (např. údržba a správa informačních systémů). Tyto osoby jsou smluvně vázány příslušnými povinnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány do dalších zemí Evropské unie ani mimo Evropskou unii.

 

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů se liší, vždy je však stanovena v souladu s platnou právní úpravou. Naše společnost bude zpracovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny a tedy v rozsahu nutném pro naplnění oprávněného zájmu či splnění zákonné povinnosti či splnění závazku ze smlouvy. Poté budou osobní údaje vymazány či anonymizovány, a to způsobem, který je v souladu s výše uvedeným nařízením.

 

Poučení o právech

Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete u naší společnosti uplatnit zejména následující práva:

 

 1. právo na přístup k osobním údajům - máte právo požadovat informaci (potvrzení), zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak o jaké osobní údaje se jedná, za jakým účelem je zpracováváme, komu je předáváme, zda Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme, odkud jsme Vaše osobní údaje získali či zda dochází k automatizovanému rozhodování či profilování;
 2. právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut) – máte právo požadovat, abychom všechny Vaše osobní údaje vymazali za podmínek stanovených nařízením;
 4. právo na omezení zpracování - můžete uplatnit, pokud nechcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než nezbytné zákonné důvody;
 5. právo na přenositelnost osobních údajů - můžete požadovat, abychom předali Vaše osobní údaje jinému Vámi určenému správci osobních údajů, pokud tomu nebrání žádná zákonná překážka;
 6. právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování - tuto námitku můžete vznést v případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně;
 7. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoli se žádostí, podnětem nebo stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

 

Uplatníte-li některé z těchto práv, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty a důvodu budete vyrozuměni.

 

Uplatnění výše uvedených práv je bezplatné. Pokud však bude Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. se bude tatáž Vaše žádost bezdůvodně opakovat), můžeme od Vás požadovat poplatek za vyřízení žádosti.

 

Naše společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv dle výše uvedeného nařízení se můžete obrátit na kontaktní osobu – Martinu Masařovou, tel.: +420 224 810 393, mob.: +420 601 222 331, email: catro@catro.net

 

Tyto Zásady pro zpracování osobních údajů je správce údajů oprávněn v budoucnu upravovat či aktualizovat.

 

Vzor žádosti subjektu údajů